برونداد تخصصی گروه پژوهشی الکترونیک قدرت: زمستان 1399، شماره 9