بررسی فرآیندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران

Title: Investigation on Flare Gas Recovery for Generating Power in Iran (Gas to Wire Technology)
Author: Amirhossein Khalili-Garakani
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-653-PPCPN23-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.046