تحلیل و طراحی نیازمندی‌های نرم‌افزاری بر اساس فرآیندهای مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو)

Title: Analysis and Design of Software Requirements for Center of laboratories, Technical Inspection in Power Industry (ABA Niroo)
Author: Elahe Habibi, Mehrnoosh Hoor, Azam Bajgholi, Davar Rezakhani
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-601-PABAPN01-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.047