توسعۀ آلیاژهای پایۀ کبالت رسوب سختشونده با فاز CoAl

Title: Development of an age-hardening cobalt base alloys with CoAl precipitates
Author:Ali Shafiei Mohammadabadi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-606-PDRPN03-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.048