تدوین سند و نقشه راه بومی سازی و توسعه کاربرد فرآیندهای غشایی در تامین آب و انرژی پایدار در کشور

Title: Compilation a Strategic Document and Roadmap for Nationalization and Developing Membrane Processes in Sustainable Water and Energy Production in Iran
Author: Amirhossein Khalili-Garakani, Farzaneh HashemiNasr
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-654-PPCPN26-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.051