نظام‌نامه راهبردی مدیریت دارایی‌های فیزیکی بخش تولید صنعت برق

تعداد صفحات: 268
تاریخ انتشار: 1400

کدهای گزارش
کد ثبت گزارش: NRI-ER-618-PPOPN04-1-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.052

Title: Developing Physical Asset Management Bylaw in Power Generation Sector of Electric Power Industry, Physical Asset Management Assessment, and Developing Excellence Roadmap in Three Pilot Power Plants
Author: Ali Moharrami, Ali Zuashkiani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی