پوشش دهی آلیاژ گاما TiAl مورد استفاده در پره های توربین گازی از طریق فرآیند دو مرحله‌ای آلومینایزینگ فاز گازی و عملیات فلوئوردار کردن

Title: Coating of -TiAl alloy using in gas turbine blades via two-stepped process of gasphase
aluminizing and subsequent fluorination
Author: Saeid Sahmani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-611-UGTPN01-99-F
Doi: 10.30503/nripress.2020.053