بررسی و ساخت الکترولیت جامد جهت باتری‌های لیتیومی با کاربرد خودرو برقی و سنتز پودر بهینه

Title: Investigation and manufacturing of optimized solid electrolyte for Li-ion batteries applicable in EVs
Author: Mohammad Golmohammad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-615-PEAPN21-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.057