امکان‌سنجی استفاده از فناوری نانوژنراتور به‌منظور تأمین انرژی موردنیاز تجهیزات الکترونیکی کم‌توان

Title: Feasibility of nanogenerator technology utilization to supply low power electronic devices
Authors: Babak Amini, Parisa Fakhri, Neda Yavari
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-573-PCNPN38-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.060