مطالعه و طراحی چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی و ترسیم درخت دانش مطالعات جامع بازار بهینه‌سازی انرژی

Title: Energy Efficiency Market Study & Design, and the Knowledge Tree Development of
Energy Efficiency Market Comprehensive Study
Author: Mehdi Farhadkhani, Mohammad Reza Kalantari
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-603-PPEPN05-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.063