مطالعه و بررسی ایجاد روش توسعه‌یافته برای آنالیز سوخت گاز نیروگاه‌ها

Title: Detail Heavy Hydrocarbon Analysis in Natural Gas by Using GC/MS
Author: Majid Ghahraman Afshar, Farzad Borhan Azad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-760-PPCPN11-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.065