آینده‌پژوهی بررسی توسعه بکارگیری تکنیک‌های نوین آنالیز شیمیایی و کاربرد آن‌ها در پایش وضعیت تجهیزات توزیع و تولید صنعت برق

تعداد صفحات: 307
تاریخ انتشار: 1400

کدهای گزارش
کد گزارش: NRI-ER-479-PPCPN25-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.067

Title: Future Study of Investigation of Novel Instrumental Analysis and its application in Condition Monitoring for Generation and Transmission of Electric Power Industry
Author: Majid Ghahraman Afshar, Hossein Ghaseminejad, Seyed Ali Maboudi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2019
فایل های مرتبط
امتیاز دهی