تدوین برنامه عملیاتی جهت توسعه فناوری پیشرانه اتوبوس‌های برقی یکی از خطوط منتخب شهر تهران

Title: Codification of an action plan for power train technology development for using electric bus in Tehran
Author: Mohammad reza Nikzad, Iman sadeghi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد گزارش: NRI-ER-604-PETPN08-3-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.055