بررسی و تدوین روش‌های مناسب جهت شناسایی و کاهش نویز آکوستیکی در نیروگاه‌ها و پیاده‌سازی آن در یک نیروگاه نمونه

Title: Investigation and development of appropriate methods to identify and reduce acoustic noise in power plants and its implementation in a sample power plant
Author: Ali Siami
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2012
کد گزارش: NRI-ER-48-PMEPN11-91-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.020