برونداد تخصصی گروه پژوهشی محیط زیست: دی 1400، شماره 1