تدوین نقشه راه تحقیق و پژوهش در زمینه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

Title: Development of research roadmap in the field of planning and operation of power systems
Author: Niki Moslemi, Morteza Shabanzadeh, Alireza Sheikhi, Hamed Farahat, Zahra Madihi Bidgoli, Mohsen Parsamoghadam, Iman Alizadeh, Hassan Jalili, MohamadJavad Sheikholeslam
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-818-PONPN05-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.071