بررسی تأثیر هوشمندسازی، منابع انرژی پراکنده، ریز شبکه‌ها و ذخیره‌سازها بر تلفات انرژی تلفات انرژی الکتریکی شبکه‌های توزیع

Title: Investigating the effect of smartening, distributed energy resources, microgrids, and storage devices on electrical energy losses of distribution networks
Author: A. Esmaili, M.R. Safari; Z. Baghelani; A. Ghadiri; S.M Moosavi; M.S Moosavizade
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-826-PDPN16-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.075