تثبیت و جهت‌دهی آینده پژوهی صنعت برق در راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو با رویکرد بازنگری اسناد

Title: Establishing and directing the future research of the electricity industry in line with the mission of Niroo Research Institute with the approach of reviewing documents
Author: Ali Chaparak, Reza Hafezi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
فایل گزارش الکترونیکی به دلیل این‌که تحت عنوان کتاب «راهنمای جامع آینده‌نگاری» توسط انتشارات پژوهشگاه نیرو به چاپ رسیده است؛ قابل دسترس نیست.
کد ثبت گزارش: NRI-ER-820-PPRPN07-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.076