تدوین ویرایش نخست دانشنامه آینده نگاری

Title: First edition of Foresight Encyclopedia
Author: Ali Chaparak, Reza Hafezi, Sadegh Peyvaste
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-819-PPRPN08-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.077