برونداد تخصصی گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست : 1400، شماره 20