تهیه نرم‌افزارهای ارزیابی اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی و زیست توده و زمین گرمایی در ایران

Title: Development of economic evaluation software for solar, biomass and geothermal power plants in Iran
Author: Soraya Rostami, Arezoo Hassankhani, Elahe Mansouri, Zahra Abbasi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-831-PNEPN29-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.081