تهیه و تدوین راهنمای پیل سوختی در کاربردهای ساکن

Title: Preparing Guide to Using Fuel Cells with Stationary Applications
Author: Morteza Torabi, Omid Shahhoseini, Amir Hajali Rezayi, Seyyed Mohammad Montazeri, Mohammad Gol Mohammad, Mahdi Rahimi Takami, Nasim Akbari Kafshgari
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-852-CDSP02-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.082