مطالعه و بررسی در خصوص مقررات بازار برق جهت انتخاب راهبردهای استفاده بهینه منابع انرژی و نیروگاه های برق آبی

Title: Study of electricity market regulations to select strategies for the use of energy resources and hydropower plants
Authors: Mahdi Tabarzadi, Farhad Fallahi, Samad Soleimanipoor, Seyed Mohsen Hashemi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-766-CGAO01-00-F
ِDOI: 10.30503/nripress.2020.084