نظارت و مشاوره در تحویل‌گیری سامانه مدلسازی On-line پراکنش آلاینده‌های گازی و ذرات معلق در یک نیروگاه منتخب طبق دستورالعمل تحویل‌گیری و خاتمه پروژه‌های نرم‌افزاری در پژوهشگاه نیرو

Title: Supervision and Advice on Delivery of Software of on-line modeling system for the dispersion of gaseous pollutants and particulate matter in a selected power plant
Author: Mehrnoush Abedi, Amir Sohrabi-kashani, Hamid Danaie
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-821-PNEPN25-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.085