گزارش مدیریتی از نتایج و دستاوردهای دبیرخانۀ شورای ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی صنعت تولید نیروی برق حرارتی

Title: Secretariat Services of the Council for the Evaluation of the Competence of Suppliers of Goods& Specialized Equipment for the Industry of Thermal Power Generation
Authosr:Azam Bajgholi, Amir Farhadi ,Davar Rezakhani,Mehrnoosh Hoor
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-800-PPOPN12-2-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.087