بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی

Title: Revision of Energy Labelling Standard in Centrifugal Pumps
Authors: Omid Shahhoseini, Seyyed Mohammad Hamid Emami Khansari
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد گزارش: NRI-ER-749-PDPN11-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.089