انجام مطالعات برآورد خط مبنا و بازنگری آیین‌نامه طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط نهادهای تجمیع‌کننده پاسخگویی بار

Title: Evaluation of the customers’ baseline estimation methods and revise the regulation entitled “Enhancement of the participation of the residential and commercial customers in load management programs in the presence of DR aggregators
Author: Hamidreza Arasteh, Niki Moslemi, Alireza Sheikhi-Fini
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-754-PCUPPN02-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.092