تدوین سند راهبردی و نقشه راه فرایندهای شیمیایی و مواد در سیستم‌های خنک‌کن

Title: Development of a strategic document and roadmap for chemical processes and materials in cooling systems
Author: Abbas Yousefpour, Hoda Molavi, Soheila Dalirian, Seyed Ahmad Ahmadi, Parto Haghighi, Kosar Dalvand
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-704-PMTPN37-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.094