برونداد تخصصی گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق: زمستان 1400 و بهار 1401، شماره 12