برونداد تخصصی گروه پژوهشی «سازه‌های صنعت برق»: زمستان 1400 و بهار 1401، شماره 12