آینده پژوهی بکارگیری حسگرهای فیبر نوری در حوزه تولید صنعت برق

Title: Future studies on the application of fiber optic sensors in electric power generation
Author: Parisa Fakhri
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-780-PCNPN42-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.096