بررسی عددی و تجربی بهبود عمر خستگی پره توربین گازی با ایجاد تنش های پسماند فشاری سطحی توسط روش شات پینینگ

Title: Numerical and experimental study on fatigue life improvement of gas turbine blade via shot-peening method
Author: Saeid Sahmani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-679-PMEPN30-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.097