نقشه راه فناوری‌های پردازش مکانیکی سطح برای اجزای مختلف تجهیزات دوار نیروگاهی

Title: Roadmap of mechanical surface treatment technologies for different parts of power plane rotational equipment
Author: Saeid Sahmani
Pub.: Niroo Reserch Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت گزارش: NRI-ER-792-PMEPN33-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.098