بررسی فرآیندهای کاربردی به منظور دستیابی به روشهای بهینه تولید محصولات با ارزش افزوده از گاز دودکش نیروگاه‌ها

Title: Applied Processes to Achieve Optimal Methods of Manufacturing Value Added Products from Power Plant Flue Gas
Author: Amirhossein Khalili-Garakani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش: NRI-ER-700-PPCPN30-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.099