آینده‌پژوهی کاربرد پیل سوختی و باتری در خودروهای برقی و بررسی نیاز فناوری کشور در خودرو برقی

Title: Future study of application of Fuel Cells and Batteries in electrical vehicles (EVs); The national technological requirements
Author: Morteza Torabi, Shahriar Bozorgmehri and Mohammad Golmohammad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-592-PEAPN11-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.104