برونداد تخصصی گروه پژوهشی الکترونیک قدرت: پاییز 1396، شماره 4