شناسایی، نیازسنجی و اولویت‌بندی استانداردها و دستورالعمل‌های حوزه تولید (بخش شیمی)

Title: Identification, needs assessment and prioritization of standards and guidelines in power production field (chemistry part)
Author: Hoda Molavi, Abbas Yousefpour, Sepideh Hamedi, Soheila Dalirian, Ali Sabzi, Maryam Kardaani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-635-PGPN08-2-99--L
DOI: 10.30503/nripress.2020.114