به‌سازی عملکرد تحقیقاتی شرکت‌های توزیع نیروی برق

Title: Performance Improvement of Research Activities in Electric Power Distribution
Author: Alireza Sheikhi Fini, Mojtaba Gilvanejad, Amirfarshad Fathi, Niki Moslemi, Mohammadreza Safari, hamidreza Asgarpour
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-692-PDPN24-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.117