مطالعه، بررسی و تهیه دستورالعمل‌ها، استاندارد و آزمایشات مورد نیاز تجهیزات الکترونیک قدرت/ دانشگاه مجری: دانشگاه تبریز؛ واحد مجری: طرح توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک‌قدرت در شبکه توزیع برق کشور

Title: Study and compilation instructions, standards, and tests required for power electronic equipment
Author: Ebrahim Babaei, Sara Laali, Hamed Nazi, Yaser Babazadeh, Vida Ranjbarizad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-805-PPEEPN04-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.121