آینده‌پژوهی رزین‌های مبادله کننده یون مورد استفاده در صنعت برق

Title: Application of ion-exchange resins in power industry: Future study
Author: Ali Akbar Asgharinezhad
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-702-PPCPN31-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.123