بررسی محصولات و شناسایی استانداردهای مرتبط با حفاظت توربین، بویلر، ژنراتور و ترانسفورماتورهای نیروگاهی

Title: Product review and identification of standards related to the protection of turbines, boilers, generators and power plant transformers
Author: Abbas Yousefpour, Ali Asghar Akbari
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-614-PCPSPN02-4-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.107