مطالعه و طراحی آزمایشگاه مرجع جهت توسعه و ارزیابی درایو تا توان 250 کیلووات

Title: Study and design of reference laboratory for development and evaluation of the drive with power of 250 kW
Author: Seyyedeh Mahnaz Ebrahimi, Hassan Ebrahimi Raad, Reza Khalilzadeh
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-580-PETPN07-5-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.124