آینده پژوهی در زمینه توسعه فناوری سیستم های تولید توان حرارتی خورشیدی در ایران

Title: Future studies on the development of technology of solar thermal power generation systems in Iran
Author: Seyyed Saeid Ziaei Tabatabaei, Mohammad Zabetian, Mohammad Zamani, Ala Sadoghi, Ali Fatemi, Homan Golchobiyan
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-720-PNEPN26-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.125