بررسی و امکان‌سنجی گندزدایی آب با محلول مولتی‌اکسیدان و مطالعه موردی احداث واحد تولیدی مربوطه در نیروگاه طرشت

Title: Investigation and feasibility study of water disinfection with multi-oxidant solution and case study of construction of the relevant production unit in Tarasht power plant
Author: Abbas Yousefpour, Mostafa Keshavarz Moravveji, Somayyeh Sohrabi, Davood Iranshahi, Ehsan Sohrabi
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-767-PIOPPN06-1-00-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.126