فاز مطالعات و تدوین اسناد تفصیلی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت الکتروموتور‌های توان متوسط با توان از چند ده کیلووات تا زیر یک مگاوات با همکاری شرکت توربوژنراتور شاهرود

Title: Study phase and preparation of detailed documents of the quality control reference laboratory of medium power electric motors with power from several tens of kilowatts to less than one megawatt
Author: Hassan Ebrahimirad, Majid ezati mosleh and Shahrood_TurboGenerator Co
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2018
کد ثبت: NRI-ER-726-PETPN14-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.127