ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی

Title: Techno-economic evaluation of Qinranjeh village heating by geothermal energy
Authors: Mohsen Salimi, Ali Hakkaki-FARD; Soheil Kavian; Hassan Jafari; Behrad Asgari, Faezeh Sheikholeslami
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2019
کد ثبت: NRI-ER-950-PGEPN02-1-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.120