آینده‌پژوهی سیستم‌های کنترل در توربین بادی

Title: The Future of Control Systems in Wind Turbines
Authors: Ali Poureh, Majid Firouzbahrami, Mohammad Doremami, Mohammad Rasouli
کد ثبت: NRI-ER-675-PECPN16-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.128