راه‌کارهای ارتقای سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی

Title: The improvement of the distribution systems operation with the aim of energy loss reduction
Author: Hamidreza Arasteh, Salah Bahramara. Madeh Bahrami
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-639-PDPN15-5-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.129