ارزیابی وضعیت کاغذ ترانسفورماتور با استفاده از نشانگر نوین متانول

Title: Condition assessment of transformer paper using methanol marker
Author: Hoda Molavi, Abbas Yousefpour, Sepideh Hamedi, Ali Sabzi, Maryam Kardaani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-648-CPCBB01-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.130