تدوین دستورالعمل اجرایی آزمون‌های راه‌اندازی، پایش وضعیت و تعمیر و نگهداری کابل‌های XLPE زیر زمینی با ولتاژ متناوب 20 تا 400 کیلوولت

Title: Compilation of an executive instruction for commissioning, condition monitoring and maintenance test programs on AC underground XLPE cables with rated voltage from 20 kV up to 400 kV
Author: Hamid Jahangir and Meysam Rahmatian
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2021
کد ثبت: NRI-ER-796-PHVPN33-00-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.131